Política de privacitat

BETA BROS CUINES SL, informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

Y garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions dispostes per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de els drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic ( LSSIce ).

Responsable del tractament

BETA BROS CUINES SL
CIF: B 30888010
C/ ROSSELLÓ 19, 5- 4 , BARCELONA 08029
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 48390, folio 216, hoja B-582395
Telèfon: 938324298
Correu electrònic:  admin@roibos.casa

Finalitats del tractament de les dades

Les dades facilitades per l’usuari són utilitzats amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació n:

Finalitat del tractament:
Gestionar les consultes plantades a través del formulari de consulta
Base jurídica per al tractament:
Interés legítim de la Societat per atendre els requeriments d’informació a través de la web.
Consentiment prestat de forma expressa en el moment de reconeixement de les dades a través dels formularis web.

Finalitat del tractament:
Enviament de butlletins, comunicacions comercials i promocions.
Base jurídica per al tractament:
Consentiment prestat de forma expressa en el moment de reconeixement de les dades a través dels formularis web.

Finalitat del tractament:
Enviament de comunicacions comercials a través d’eines de missatgeria instantània com Whatsapp.
Base jurídica per al tractament:
Consentiment prestat de forma expressa en el moment de reconeixement de les dades a través dels formularis web.

Finalitat del tractament:
Gestionar les incidències i el manteniment de la web.
Base jurídica per al tractament:
Interés legítimo de la Sociedad.

Plaça de conservació de les dades

Finalitat del tractament:
Gestionar les consultes plantades a través del formulari de consulta
Base jurídica per al tractament:
Trataremos les vostres dades durant el temps que sigui necessari per atendre la vostra sol•licitud o petició.

Finalitat del tractament:
Enviament de butlletins , comunicacions comercials i promocions.
Base jurídica per al tractament:
Trataremos les vostres dades fins que us des de baixa.

Finalitat del tractament:
Enviament de comunicacions comercials a través d’eines de missatgeria instantània com Whatsapp .
Base jurídica per al tractament:
Tratarem els teus dades fins que et des de baixa.

Finalitat del tractament:
Gestionar les incidències i el manteniment de la web.
Base jurídica per al tractament:
Tractarem les seves dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que el resultat de l’aplicació.

Destinataris de les dades

Per complir les finalitats indicades a la present Política de Privacitat, és necessari que demos accedir a les vostres dades personals a terceres parts que ens presten suport als serveis que us oferim (Encarats de Tractament).

Els responsables de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, seguint les instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Drets dels usuaris

L’usuari té dret a:

  • Sol•licita l’accés a les seves dades personals que estan tractant i rebre dicha informació per escrit pel mig sol•licitat.
  • Sol•licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no han estat necessaris per a la finalitat dels que van ser reconeguts.
  • Sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan procedi, en el cas que es deixaran de tractar les seves dades salvo per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï pels mitjans automatitzats. els dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant l’agència espanyola de protecció de dades.

L’usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a la direcció de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escaneada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que vol ejercer

Procedència de les dades

Els dades personals seran facilitats pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La cura de facilitar determinats dades o preguntes que pudieran formularse en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que es presenten a l’usuari, pot provocar la impossibilitat d’accedir a determinats serveis per a la prestació és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal. , en el cas El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar els dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat dels mateixos, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Informació facilitada per l’usuari

Els i les menors de 18 anys no poden cedir els seus dades personals sense el consentiment previ del seu pare/madre i/o tutors legals.

Els usuaris, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, acceptar expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’usuari garanteix les dades personals facilitades i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

Tots els dades sol•licitats a través del lloc web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En el cas de que no se’n faciliti totes les dades, no es garanteix la informació i els serveis que El Responsable li faciliti, s’ajusta completament a les seves necessitats.

Medides de seguretat

Que de conformitat amb el disposat a les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats. de manera lícita, leal i transparent en relació amb el interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fines per als que son tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada per poder exercir-los.

Brechas de seguridad

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti a la base de dades que utilitzi aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i a cada una de les persones, dades dels quals puguin haver-hi. ha estat afectada, i les autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà de l’aplicació de la legislació espanyola, a la que algunes vegades expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots. els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Juzgados y Tribunales de Barcelona.